pic0 pic1 pic2

Praeahjud


Praeahi, tavaline 240 х 370
14.5 kg

Praeahi klaasuksega, väike 235 х 280
13.5 kg

Praeahi klaasuksega, suur 240 х 370
15.5 kg